28 maart 2012

Sarrend Sanhedrin ~ Lijdenstijd [4]


Omringd door fakkeldragende soldaten verlaat Jezus de olijfgaard Gethsemane.
Het is inmiddels donker en koud. Uit angst óók opgepakt te worden, vluchten de discipelen en andere aanwezigen weg.
Eén van hen is een jongeman die uit paniek poedelnaakt wegrent om maar niet in handen van de soldaten te vallen. Hij laat in één van die soldatenhanden liever zijn avondhemd achter..
Jezus wordt meegenomen naar het huis van Kajafas, de hogepriester. Samen met nog een discipel volgt Petrus op veilige afstand het Joods-Romeinse arrestatieteam.


De club van de arrogante betweters probeert Hem te beschuldigen daar zij een zaak zoeken om Hem ter dood te veroordelen. De ene valse aanklacht na de andere klinkt door de balzaal van de ambtswoning.. Zonder resultaat.
"Waarom antwoord U niet!?!", roept de hogepriester geïrriteerd.

Jezus zwijgt.
Dan staat Kajafas op en vraagt Hem: "Bent U de Messias, de Zoon van God?".
Jezus zegt: "Ik ben het.. en u zult de Mensenzoon aan de rechterhand van de Machtige zien zitten en Hem zien komen op de wolken van de hemel"
De armzalige überschijnheil scheurt zijn kleren en zegt: "U hebt de Godslastering gehoord, waarvoor hebben wij nog getuigen nodig?!"
Het oordeel klinkt eensluidend: Hij is schuldig en verdient de doodstraf.

Ze sarren Hem, blind voor ware Liefde.


Jezus Christus, Gods Zoon, wordt belachelijk gemaakt.
Hij wordt uitgejouwd en bespot.
Sommige beginnen Hem zelfs te bespuwen.
Ze blinddoeken de Meester en slaan Hem in zijn gezicht.
God staat in de vorm van zijn Zoon voor de Raad. 
Maar niemand begrijpt het.
De hoeders van de Wet; hun hart blijft koud.
Want de Wet is belangrijker dan God Zelf ..

Intussen hoort Petrus in Kajafas' tuin een haan kraaien. Hij stort van ellende inéén. Petrus heeft de Meester verraden, precies zoals Hij hem vertelde, waarschijnlijk nog geen 6 uur eerder ..

De volgende dag, in alle vroegte, komen de hogepriesters en Schriftgeleerden en het hele Sanhedrin bijeen. Hun besluit staat vast.
Jezus wordt vastgebonden en overgeleverd aan Pilatus.Shots uit de film The Gospel of John. Veruit de beste 'Jezus-film'. Van harte aanbevolen.

25 maart 2012

Bloedzweet en tranen ~ Lijdenstijd [3]


Gethsemane. De beroemde tuin.
Locatie: Onderaan de Olijfberg, aan het einde van de Kidronvallei en recht tegenover de Tempel. Herkenbaar aan de vele oude olijfbomen met hun kronkelige stammen.
Dit is het oosten van Jeruzalem, het kloppend hart van alles wat Joden geloven, namelijk: Elohim en de Torah, de Wet van Mozes.

Deze tuin is ook het decor van Jezus' laatste momenten met Zijn discipelen vóór zijn Kruisdood. Én de plek waar Hij diezelfde avond gevangen genomen zal worden..
Jezus gaat met een paar van Zijn discipelen deze tuin in. Zijn volgelingen zijn moe en bedroefd, ze vallen één voor één in slaap. Jezus loopt nog iets verder, om te bidden tot Zijn Abba. Hij valt voorover op de harde grond die stoffig is en bezaaid met stenen, hier en daar een grasspriet en een bloemetje.

Het is nacht, het is donker. Ook in het angstig hart van de Meester.. Hij is helemaal alleen. Niet eerder voelde Hij zich zo eenzaam. Kronkelend op de grond bált Hij zijn met kiezelsteentjes gevulde vuisten. De aarde onder Hem wordt vochtig en kleurt rood: Zweet van doodsangst komt als bloed uit Zijn poriën...

.. omdat Hij Zijn ziel uitgestort heeft in de dood ..  Jesaja 53:11,12

Jezus, het vleesgeworden Woord, smeekt Zijn Vader om deze drinkbeker vol gif, nìet te hoeven drinken. God werd Mens. Getsemane is donker en verlaten. Nooit eerder was Jezus meer mens dan in dit moment.. Hij wìst dat Hij de beker helemaal leeg moest drinken. De zweetdruppels met bloed waren een voorbode voor de volgende dag. Gods Zoon zou Zijn bloed geven, zijn lichaam, zijn leven. Ieder mens die dàt gelooft, zal eeuwig leven.. Joh. 3:16

Jezus keert voor de derde keer terug naar zijn discipelen.
Ze slapen nog steeds..
Hij maakt ze wakker en zegt: "Sta op, laten wij gaan; zie, hij die Mij verraadt, is vlakbij."

Even later staat Judas met een legertje Romeinse soldaten en slaafjes van de overpriesters voor Jezus en de discipelen. "Wie zoeken jullie?", vraagt Jezus. "Jezus van Nazareth."
Hij antwoordt: "Ik ben het". Hierop deìnzen zij terug en vallen op de grond...
Jezus wordt geboeid en meegenomen naar Annas, de schoonvader van Kajafas.

Heer Jezus, als wij geestelijk in slaap sukkelen, maak ons dan ook wakker.. Keer op keer.24 maart 2012

Laatste avondmaal ~ Lijdenstijd [2]


In de straatjes van Jeruzalem is het druk. Het is één dag voor het Pesachfeest en de mensen treffen massaal de laatste voorbereidingen.
Tijdens het Pesachfeest herdenken de Joden (toen en nu) de verlossing uit de slavernij door de Egyptenaren. Vóór de uittocht uit Egypte kreeg het volk de opdracht van God een zogenaamd Pesachlam te slachten. Het bloed hiervan moest aan de bovenste deurdorpel gesmeerd worden om te voorkomen dat de eerstgeborene zou sterven. Tijdens de 10e en laatste plaag doodde God alle eerstgeborenen; mens én dier, Egyptenaren én Israëlieten.. Hierna werd het volk van Israël, Gods "eerstgeborene" Exodus 4:21-23.

U bent immers als ongedesemd brood omdat ons Pesachlam, Christus, is geslacht..

Jezus is op die drukke dag in Jeruzalem voor de laatste keer samen met zijn discipelen. Ze nuttigen samen het avondeten in een bovenzaal. Het laatste gezamenlijke avondmaal vóór Jezus zal worden gekruisigd.


Tijdens de maaltijd legt Jezus zijn bovenkleed af, doet water in een waskom en begint de voeten van alle discipelen te wassen. Daarna zegt Hij op bedroefde toon dat één van hen Hem zal verraden. Nadat Hij een stuk in saus gedoopt brood aan Judas Iskariot geeft, voer de satan in hem.. Jezus zegt Judas dat hij met haast moet gaan doen wat hij reeds van plan is. Jezus' volgelingen begrijpen het niet. Nòg niet.


Inmiddels is het nacht.
Jezus en Zijn volgelingen verlaten de bovenzaal om een avondwandelingetje te maken naar de tuin van Gethsemane.
 Het uur van Zijn gevangenneming is aangebroken..


22 maart 2012

Eén Man sterft ~ Lijdenstijd [1]


"Lijdenstijd". Een tijd van (extra) bezinning, gebed en vasten om ons te richten op God.
Veel christenen bidden voor hun omgeving. Voor verandering van hun eigen hart. Voor mensen dichtbij en ver weg. Het is ook een gelegenheid om extra te bidden voor broeders en zusters in de Heer die op brute wijze worden vervolgd, zoals bijvoorbeeld in Noord-Korea. Wereldwijd worden er iedere dag christenen vermoord, alleen omdat hij of zij Jezus wil volgen ..

We zeggen dat we willen vasten, terwijl chocolade in de vorm van paashazen en eitjes ons om de oren vliegen.
Veel kleurt geel deze weken. In de natuur zorgen krokussen, narcissen en forsythia's voor veel geel en vanmorgen zag ik in de tuin van mijn ouders 2 felgele citroenvlinders fladderen. Lang niet gezien. Prachtig gezicht.
Maar eigenlijk past er bij deze tijd maar één kleur en dat is rood. Als symbool voor het bloed van Jezus Christus.
Lijdenstijd. Een periode van 40 dagen die loopt tot en met stille Zaterdag. We gedenken de lijdensweg van Jezus tot in Zijn graf. Jesaja profeteerde over het gewillig lijden van het Lam: Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Jesaja 53.

Jezus werd als baby door zijn ouders meegenomen naar Egypte om Hem aan de dood te laten ontsnappen. Nu wordt Hij vervolgd, tot de dood toe..
Deze Man, die durft te beweren dat Jahweh zijn Vader is, moet zo snel mogelijk opgeruimd worden! De hoeders van de Wet hitsen elkaar op en het Joodse volk niet minder..
Kajafas, de 'hogepriester' van dit jaar, roept tegen zijn mannenbroeders dat het beter is dat één man sterft voor heel het volk "zodat niet het hele volk verloren gaat".
Deze liefdeloze arme figuur begreep niet dat hij profetische woorden sprak.
De Farizeeën en Schriftgeleerden waren liefhebbers van de Wet van Mozes én van zichzelf..
Zij hadden vanaf dat moment nog maar één doel: Jezus laten vermoorden. Zo snel mogelijk.

De diepe Lijdensweg van de Meester was begonnen.

Intussen neem ik stiekem nog een gevuld "paaseitje", een witte.. Op stille zaterdag zal de weegschaal ons vertellen of we dit jaar de lijdenstijd eìndelijk serieus hebben genomen ;-)
Geloven is ook oefenen.
Blíjven oefenen ..
17 maart 2012

Stenen en Schijnheiligheid


Zie de Meester zitten, op de trappen van het Tempelplein.
De mensen hebben zich om Hem heen verzamelt. Ze luisteren aandachtig en horen woorden die hun angstig hart tot rust brengt.
Maar dan opeens is het met de vrede gedaan.
Een groep Farizeeën komt binnen gestiert en mikken een vrouw op het plein.
"Deze vrouw is betrapt tijdens overspel, Meester", roepen ze naar Hem. "Volgens de wet van Mozes moet zo'n vrouw gedood worden door steniging!" De minachting druipt uit al hun poriën.

De blikken in hun ogen verraden de haat jegens de vrouw én jegens Jezus.. Ze willen Hem kostte wat kost ter dood veroordelen. De menigte begint te joelen. Ze weten niet tegen wie, en niet voor wie.. De 'Hoeders van de Wet' dagen Jezus uit en grijpen elke gelegenheid aan om Hem te beschuldigen. Luid roepen ze: "Wat vind U?!". 
Jezus rolt met Zijn vingers door het zand terwijl Hij woorden van Zijn Vader op zijn hart krijgt. De Meester blijft rustig.
De ergernis en het ongeduld is steeds meer op de gezichten van de puntmutsen af te lezen. Ze háten Jezus en een respectvol omgaan met de vrouw is er niet bij.  


Dan komt Jezus overeind.
Er wordt een grote kring gevormd. Het tempelplein wordt steeds stiller..
Iedereen wil horen wat Jezus hierop antwoorden zal.
Ze kijken Hem aan, met ogen die lichtelijk paniek verklappen, ze lijken steeds onzekerder van hun zaak..
De vuist om hùn steen met scherpe randen wordt meer en meer een slappe hand. De stenen worden steeds zwaarder.
Jezus kijkt hen aan.
Vijf minuten geleden stonden ze nog in de aanslag hun laffe God-loze steen uit naam van 'God' op de vrouw te werpen.
Maar dan komt het verlossende Woord:


"Wie van jullie zonder zonde is, werpe de eerste steen."


Jezus begint weer rustig in het zand te schrijven. Een paar ogenblikken gebeurd er helemaal niets.
Het is stil.
Plotseling klinkt er voorzichtig gebonk en steeds meer gebonk en gekling.
De stenen, aanvankelijk nog stevig bekneld in de vuisten van deze Joden, belanden één voor één op de grond.
Niemand durft te gooien..

Ze beseffen dat ze geen haar beter zijn. De tot zichzelf verheven moralisten druipen af.
De ouderen als eerste, lafhartig en koud als hun wettisch hart is. Ze weten dat ze net als deze vrouw zondaren zijn, maar hebben geen enkel idee wat Genade is. Deze Joden hadden gehoopt hun eigen slechtheid te kunnen verbergen door deze afleidingsmanoeuvre. 
Eén van de puntmutsen kijkt de vrouw nog een laatste keer minachtend aan. Frustraties die de totale liefdeloosheid en daarmee God-loosheid van deze Farizeeën illustreert. 
Verblind door hun eigen hoogmoedige ambities kunnen zij hun eigen schaduw niet zien en projecteren deze op anderen.
Een hoopje ellende zijn ze. Een hoopje stenen blijft achter.


Jezus loopt naar de vrouw. Zijn ogen staan anders dan die van alle andere Joden die middag. De vrouw hoort haar eigen hart tekeer gaan. Dan reikt Hij haar de hand en tilt haar op..
Haar ogen weerspiegelen zowel angst als een díep verlangen.
Hij spreekt: "Is er niemand meer over om je te veroordelen?"Het tempelplein is stil en zo goed als verlaten.
"Niemand, Heer", klinkt het zachtjes.


"Dan zal Ik ook niet over je oordelen. Ga .. maar zondig niet meer".
Van alle mensen die deze dag op het tempelplein waren, weet zij als enige hoe Genade voelt ..
Want de Man die Liefde en Genade brengt, heeft haar Vergeven.
Haar hart is niet langer meer een stenen hart, maar verwàrmd..
 door de Meester zelf.
Hierbij kun je lezen: Johannes 8:1-11 en Johannes 9:13-25 


6 maart 2012

Hou vol !

  Lieve Jezus,
Telkens weer heb ik een periode of momenten dat ik het allemaal even niet meer zie zitten. Dan voel ik me verslagen. Want ik wil in Uw Vrede en Aanwezigheid schuilen, òngeacht mijn situatie. Het is soms zo verwarrend om in de Bijbel te lezen over glorie en overwinning, terwijl ik soms het idee krijg dat mijn leventje vaak meer lijkt op survivallen.. En niet in de Ardennen maar in de Himalaya.

Help mij alstublieft elke tegenslag met rust te overzien, want zonder U, lijkt het leven soms meer op óverleven. Heer, ik weet dat U in staat bent om iets moois te maken van gebroken dromen. Leer me daarom in alle onzekerheden van dit leven te vertrouwen op U. 


 
.. dank God
onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.
~1 Tessalonicenzen 5:18
 Mijn geliefde,
geestelijke rijkdom verpak Ik bijna altijd in beproevingen. Je heet geen Adam, en je woont ook niet in het Paradijs.
Deze wereld is in staat van gebrokenheid. En dat zal ze blijven totdat Ik terugkom om Mijn Bruid op te halen.
Denk niet teveel aan morgen, maar draag als een trouwe soldaat in Mijn leger alleen de lasten van vandaag.

Ik Genees wie gebroken zijn en verzorg hun diepe wonden (Ps 147:3).
Deze wereld heeft een andere kijk op wat 'succes' is, dan Ik. Jouw aanbidding, juist in je pijn en verdriet, heeft voor Mij eeuwige waarde..
Houd moed Mijn kind!
En al heb je geen moed meer over.. jij bent van Mij ...


    ~


Hierbij kun je lezen: Matteus 11:27-28, Jakobus 1:2-12 en Johannes 16:33


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...