27 juli 2012

Over de Jordaan en de Dag dat God mij uit mijn graf tilt


Kijk daar, de oude Mozes,
ergens op een heuvel langs de Jordaan.
Hij staart over de rivier en tuurt het Beloofde land in.
Op de voorgrond de Dode Zee,
in de verre verte de Middellandse.
~
Mozes, misschien heeft hij een brok in zijn keel.
Dit is het moment dat hij terugdenkt aan de lange reis door de wildernis.
Aan alles wat hij met de Israëlieten meemaakte.
Een gevoel van weemoed daalt neer in Mozes' hart.
En nu?
~
Nu is Mozes samen met God.
Hij rust uit in de boezem van Jahweh.
Net als de geliefde discipel Johannes bij Jezus dat zou doen,
bijna tweeduizend jaar later.
Mozes mijmert over zijn leven dat nu achter hem ligt.
Misschien rollen de tranen over zijn wangen.
Ze zullen teder weggeveegd zijn door de handen van de Schepper.
~
God geeft Mozes de tijd.
Tijd voor dit bijzondere moment,
Samen op de Nebo.
"Gods vriend" leidde het volk Israël 40 jaar.
Nu huilt de oude leider.
En de Grote, Heilige, eeuwige God ..
Hij begrijpt hem.
~
God laat Zijn trouwe vriend zijn emoties ervaren.
Het zijn Mozes' laatste momenten op aarde.
De wind blaast een zacht briesje.
De stromen van de Jordaan daar beneden kibbelen voorbij.
Een heilig moment vlakbij het heilige land.


Dan is het tijd.
Góds tijd.
De Eeuwige neemt het warme krachteloze lichaam van Mozes,
 in Zijn tedere handen...
Handen die de sterren het heelal in slingerde.
Handen die de bergen formeerde
en ìedere baby boetseerde..
~
Deze handen tillen Mozes' lichaam op.
De God van Israël,
gaat Zijn vriend begraven..
Zal Hij gehuild hebben tijdens deze eenzame begrafenis?
Ik weet het niet.
Ik weet ook niet of God gehuild heeft bij het doodmaken
van Zijn eerste prachtige schepsels,
bestemd om met de huiden Adam en Eva te kleden ..
Wie weet.
Ik weet het niet.
~
Ik weet ook niet wie mìj begraven zal ..
Maar wanneer ik sterven moet, en achterom zal kijken naar mijn leven,
dan weet ik één ding zeker:
Dezelfde handen die Mozes naar zijn graf droegen,
zullen op een Dag mij uit mìjn graf tillen ..
~
Voor eeuwig bij Hem.
Dan zal ook ik mijzelf zachtjes tegen Gods boezem duwen, net als Mozes.
En mijn Abba Pappa, zal mij het Land over de Jordaan laten zien.
Dan zal Zijn Goddelijke adem neerdalen in mijn longen.
En ik zal de Kracht en Vrede voelen, van
Zijn Vaderlijke aanwezigheid

voor àltijd


Geïnspireerd op enkele woorden die Rich Mullins ooit sprak.

Deuteronomium 34:1-12 en Hebreeën 3:1-5

Zicht op het Beloofde land vanaf de 817 m. 'hoge' Mt. Nebo, Jordanië.
Vanaf de rechterzijde stroomt de Jordaan de zichtbare Dode Zee in.


7 juli 2012

Ons Hart


Ons hart: De spier die ons bloed door het lichaam pompt. Ons hart is van Levensbelang.
In ons hart kan iets groeien en in ons hart kan iets sterven.
Het is de plek waar onze emoties opborrelen. Emoties van liefde of emoties van haat. Vreemd, maar beide hebben dezelfde oorsprong..
Ons hart is niet alleen een plaats van emoties en het hart weerspiegelt niet alleen ons karakter.
Er is veel meer aan de hand met ons hart. Iets unieks:

Als we met David meebidden dan kunnen we God bijvoorbeeld vragen: "Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest". ~Psalm 51:12.

Ons hart kan ook Gods schrijfblok zijn .. God zei tegen Israël: "Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven." -Jeremia 31:33.
De profeet Jeremia zei ook: "Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt." -Jeremia 17:9,10a.

"Het hart heeft redenen waar het verstand niet bij kan." ~Blaise Pascal.

Ons hart staat symbool voor ons diepste zijn, voor onze persoonlijkheid.
Hij is de kern van ons hele wezen.

Iemand kan jou pas leren kennen als hij of zij weet wat er in je hart leeft.
De ander kan pas ècht van je gaan houden als je je hart aan die persoon geeft. Wanneer de ander niet weet wat er in je hart leeft, is liefde bijna onmogelijk.
Je hart kan dus niet gesloten blijven. Kennelijk zit er een deur in ons hart. Met een slot. En alleen jij hebt daar de sleutel van..
Een kindergospelliedje gaat zo: "Is je deur nog op slot? Van je krr, krr, krr, Doe 'm open voor God, Want de Heer wil bij je wonen, En dan ben je nooit alleen." Wie kent 'em niet? ;-) 

 
Dìe deur, is je hart ..
Jezus zegt: "Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop". ~Opb. 3:20.

"Purity of heart is to will one thing." ~Søren Kierkegaard

Jezus zei ook: "Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien." ~Matteüs 5:8.

Net als de buitenkant van ons lichaam, kan ook de binnenkant vies worden. Onze slechte of verkeerde gedachten, maken ons hart "onrein". Ons hart moet zuiver zijn om in contact met God te staan. Zonden maakt scheiding tussen jou en je Maker.

"The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the heart." ~Helen Keller

Wanneer iets ons intens ontroert, worden we geraakt in ons hart.
Positieve opwinding doet ons hart bonzen. Soms zelfs hoorbaar..
Negatieve opwinding is slecht voor ons hartje.
Als we blij zijn hebben we een blìj hart: "Blij, blij, mijn hartje is zo blij." ;-)

"There is no charm equal to tenderness of heart." ~Jane Austen.

Afscheid nemen van iets speciaals of een dierbaar persoon, doen we met pijn in ons hart.
Wanneer we onrechtvaardig behandeld worden, kan dat pijn in ons hart doen.
Als we gekwetst worden, worden we in ons hárt gekwetst.
Ons hart kan scheuren, rafelen en zelfs breken: Beschadigingen die alleen God de Vader kan repareren.

"Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven,
Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven." ~Ezechiël 26:36.

".. zou God dit niet hebben ontdekt? Hij kent de geheimen van ons hart." ~Psalm 44:22

"Elke weg van een mens is recht in zijn ogen,
maar de HEER beproeft de harten." ~Spreuken 21:2


"..gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap.." ~Johannes 16:22

Het woord HART komen we veel tegen in de Bijbel. Niet iedere vertaling heeft het evenveel gebruikt, maar gemiddeld is het 800 tot 900 keer.

"There is a road from the eye to heart that does not go through the intellect."
~G.K. Chesterton

Je hart vertelt je dat je blij bent. Of dat verdrietig bent. Ons hart is de spiegel van onze gemoedstoestand. 

Maar wàt je karakter of hoe je gemoedstoestand ook is: God wil maar één ding: Je hart.

God wil hèèl je hart. Hij wil je hart Helen. Hij wil er zelfs wonen.
Van je hart geen moordkuil maken is prima. Maar van je hart een Woning maken is nog beter !
Een plaats waar Jezus wonen kan. Want dat is wat Hij verlangt.
Zet de deur van je hart maar open. Voor Hem die jou Gemaakt heeft.
Voor Hem die jou je leven gaf..

Op het moment dat je dit leest, pompt je hart nog steeds je bloed door je lichaam. Sta er eens bij stil, hoe wonderlijk het is dat je kunt ademen. Dat je zien kunt. Horen en praten. Bewonderen en liefhebben. Schrijven en lezen, en nog zoveel meer.

Dat je leeft, is niet vanzelfsprekend. En ook niet zomaar ..
Verspil je leven dus niet.

Vreugde en zorgen zijn de golven van dit leven. Ze komen en gaan, zoals eb en vloed.
In de zee van het leven wordt je getest: In deze wilde oceaan die God over je heen stort, wordt je leven van Waarde.
Je aardse leventje, bepaalt je eeuwige bestemming ..

Het leven is lang niet altijd makkelijk.. Maar God is Goed. God is Liefde  
 Geef je hart maar aan Hem.
3 juli 2012

Jouw geopende Hart

  Lieve Jezus,
ik zou graag meer voor U en Uw Koninkrijk willen doen en betekenen. Zoals U weet heb ik deze woorden al vaak herhaald in al mijn ijdele geestelijkheid..
Maar ja, wie ben ìk eigenlijk? Een hoopje krakkemikkig mens, dat is het zo ongeveer. Voel me nu meer een onafgemaakte ruisende spreekbuis dan dat ik in de geestelijke status verkeer van Heer-hier-ben-ik-gebruik-mij-maar-ik-ben-er-klaar-voor. Want als het er op aan komt, ben ik niet eens klaar om U te ontmoeten. Terwijl ik eigenlijk niets liever zou willen. Maar eerst heb ik nog heel wat foute trekjes aan Uw kruis te nagelen..
Heer, wanneer is een mens eigenlijk klaar om Soldaat in Uw leger te worden?

Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest,
maak mij standvastig.
~Psalm 51:12

 Geliefde,
Ik ken je onvolkomenheden als geen Ander. Je bent nooit klaar om Mij te dienen. Klaar ben je pas als Ik je roep, om voor altijd bij Mij te zijn. Snap je Me, Mijn krakende vriend? ;-) Je bent er dus eigenlijk altìjd klaar voor. Laat de deur van je hart openstaan. Ik loop niet bij je weg, maar zal werken door jouw geopende hart heen. Dan ben je reeds Mijn dienaar, elke dag van je leven..
Jij bent één van Mijn spreekbuizen. Ik hoop dat de ruis zal afnemen, want de enige storende ruis is die van je zonden. Die ruis maakt Mij verdrietig. Maar een luide luidspreker doet Me ook niet altijd juichen.. De heilige Geest heeft Mijn werk overgenomen. Laat Mij daarom via Hem door jou heen werken.
Geliefde, het gaat er niet om hoe 'goed' je bent, maar dat je van Mìj bent !!1 juli 2012

Huilend Hart

  Lieve Jezus,
ze worden ook wel huilende hartjes genoemd. Een voorjaarsbloem in de vorm van een hartje met onderaan een dikke traan. Een bloemetje met veel symboliek. De details in Uw schepping zijn vaak het mooist. En nog grappig ook.. Heer, ik heb U lief met een lach en een traan..
Met Petrus zeg ik: U weet alles, U wéét dat ik van U hou. Soms met een dikke traan.. Momenten of dagen dat ik het even niet meer weet. Uw liefde niet voel. Vol met vragen zit. Wanneer het lichaam kraakt, de ziel zucht of het hart huilt, geef me dan de moed, om een man van gebed te zijn. Geef me nieuwe hoop, Heer.
 Genoeg voor elke dag ..Hoor mijn gebed, HEER,
luister naar mijn hulpgeroep,
wees niet doof voor mijn verdriet
~Psalm 39:13a Geliefde, 
eigenlijk is er maar één ding die Ik van je verlang: En dat is dat je Mij liefhebt met heel je hart. Een grotere vreugde kun je Mij niet schenken. Met een vreugdevol hart of met een huilend hart, dat maakt Mij echt niet uit: Heb Mij lief, met hèèl je hart!
Dit is trouwens geen commando hoor, want liefhebben kan alleen vrijwillig.

Elke keer als je Mij zoekt zul je wéten dat Ik van je houd.
Ik hou van je hele zijn.
Ik hou van je ziel. Iedere seconde van je leven.
Ook al voelt het soms niet zo voor je, toch ben Ik àltijd bij je.
In Mijn Aanwezigheid zul je steeds weer Vrede ervaren.


      ~

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...