26 april 2014

Verlangen naar de hemel


Ik verlang naar gerechtigheid. Ik verlang naar de hemel.
Naar een leven waarin geen corruptie meer is. Geen nonsens, leugens en schijnheiligheid.
Geen pijn, eenzaamheid, honger, prostitutie, abortus, misbruik, ziekte en hoogmoed.

Geen regering doet wat ze beloofd heeft en zou mòeten doen. Een politieke 'democratie' die werkt, bestaat niet.
Daarom ben ik zo blij voor mensen als Wim Kok, Femke Halsema, Gerrit Zalm, Woutertje Bos, Alexander Pechtold, Mark Rutte en al die anderen. Mensen die ieder beetje vertrouwen van (goed)gelovige stemmers beschadigd hebben. Mensen die slechts uit zijn op een beetje macht, een prettig salaris, de meeste beloften die ze doen niet en nooit nakomen en keer op keer duidelijk maken dat een ondermaanse regering slechts een schijnregering is ...

   Een regering is nooit een remedie voor onrecht   

Toch is er één regering van gerechtigheid:  Het hemels Koninkrijk van Jezus.

Deze wereld zou zo mooi kunnen zijn. Kijk naar de de Schepping. Ze kraakt maar juìcht, nog dagelijks. Maar door de leugen, door de grote chaoot, is de aarde eigenlijk een vreselijke plek geworden. Een plaats vol met armoede, ziekte en egoïsme.

Door dit alles, door alle pijn, persoonlijk en in de wereld, door verdriet en corruptie, wordt mijn verlangen naar de hemel steeds groter en reëler.
Een verlangen naar een onbekende plaats maar die realistischer is dan alles in het hier & nu.


Een verlangen dat rechtvaardig is omdat we weten mogen een liefhebbende Vader te hebben.

Een Heilige God die ons op een Dag zal oordelen over ons leven. Dan zal Hij voor altijd een einde maken aan al het onrecht ..
Ja, ik verlang naar de hemel.

 We zullen een mooier plekje krijgen dan we (ooit) verdiend hebben ....      bé God's
                  -|-| /-\ |\| S


20 april 2014

"In the Garden"In the Garden - 1912

Woorden en Muziek: C. Austin Miles, 1868 - 1946

"Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was.
Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’
En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had."
―Johannes 20:14,18


C. Austin Miles was een apotheker. In zijn latere leven begon hij hymnen te schrijven en tevens werkte hij mee aan de muziek voor conferenties, kerken en (jeugd)kampen. Fotograferen was zijn grote hobby. Toen nog met joekels van apparaten en een donkere kamer om de foto's te kunnen ontwikkelen. Hij gebruikte deze ruimte echter ook voor iets anders: Voor zijn geloofsleven. Om Gods woord in zijn hart te laten zinken.

Hebben wij allemaal niet een zo'n kamer nodig? Een ruimte waar het Licht kan doordringen tot in ons hart?

Op een dag en maart 1912, terwijl hij wachtte op een filmpje dat aan het ontwikkelen was, opende hij de Schrift bij Johannes 20, zijn favoriete Bijbelgedeelte.


Later zei hij:
"Toen ik die dag dit gedeelte las was het alsof ik het verhaal binnenliep ...
Mijn handen rustten op mijn Bijbel en toen het licht van de blauwe muur dimde was het alsof ik bij de ingang van die tuin stond. Er liep een kronkelpaadje naar beneden met schaduwplekken van de olijfbomen. Een vrouw in het wit liep met haar hoofd gebogen langzaam door de dauw van die vroege ochtend.
Het was Maria.
Toen zij bij het graf kwam en vooroverboog, schrok ze en rende weg. Johannes arriveerde ook bij het graf en keek voorzichtig naar binnen. Even later arriveerde Petrus die Johannes in zijn wapperend gewaad niet had kunnen volgen.
Toen zij de graftombe verlieten kwam opnieuw Maria bij het graf. Ze leunde met haar arm tegen de steen en huilde. Toen ze zich omdraaide zag ze Jezus staan.
En toen zag ìk hem ook staan. Ik wìst, het is Jezus. Ze knielde voor Hem neer strekte haar arm uit, keek in zijn ogen en snikte; Rabboeni!
Toen 'ontwaakte' ik, greep mijn Bijbel stevig vast terwijl mijn lichaam trilde. Naar aanleiding van wat ik voor mij had zien gebeuren schreef ik zo snel als ik kon deze lyrics. Diezelfde avond schreef ik ook de muziek erbij."


Het is goed wanneer wij bij het Bijbellezen voor ons zien wat er geschreven staat .. Laten we onze verbeelding gebruiken, onze ogen sluiten en Gods Woord zìen.


Jezus leeft !


18 april 2014

"O Sacred Head, now Wounded"O Sacred Head, now Wounded - 1153

Woorden toegeschreven aan: Bernard van Clairvaux, 1091 - 1153
In het Duits vertaald door: Paul Gerhardt, 1607 - 1676
In het Engels vertaald door: James W. Alexander, 1804 - 1859
Muziek: Hans Leo Hassler, 1564 - 1612
Arrangement: Johann S. Bach, 1685 - 1750

"Ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op Zijn hoofd.
En ze spuwden op Hem, pakten Hem de rietstok weer af
en sloegen Hem tegen het hoofd."
Mattheüs 27:29,30

Paul Gerhardt


Een bijna millennium oude hymne ... Een klassieker, nog altijd massaal gezongen in de laatste week voor Pasen.


Bernard van Clairvaux groeide op in een welgestelde aristocratische omgeving maar al snel voelde hij dat de Heer hem riep in de bediening van het kloosterleven.
Op zijn vijfentwintigste stichtte hij het klooster van Clairvaux, een Frans plaatsje dichtbij de grens met Zwitserland.
Het is overigens niet 100% zeker dat Bernard van Clairvaux dit lied heeft geschreven. Hoe dan ook, de woorden vormden in de 17e eeuw voldoende basis voor de Duitse dichter en predikant Paul Gerhardt om ze naar het Duits te vertalen: "O Haupt voll Blut und Wunden"

Woorden die de schaamte verbeelden voor de pijn die Hìj, Christus Jezus, voor ons leed.
De Schuldbetaler ..

mine, mine was the transgression,
but Thine the deadly pain.

St. Bernard van Clairvaux was een monnik met grote invloed. Hij zou de rest van zijn leven in het klooster te Clairvaux blijven en koningen en pausen adviseren. Hij was tevens een voorvechter van de leer van de Drie-eenheid.
De schaduwzijde is helaas dat hij ook de soldaten van de zogenoemde Tempeliers steunde in hun oorlog tegen moslims in het Heilige Land. Hij was voorstander van 'geest & zwaard'.
De man was een paradox ..


Het verhaal achter de hymne is al met al niet zo indrukwekkend. Het scenario waarop de woorden zijn gebaseerd des te meer ...

O sacred Head, now wounded,
with grief and shame weighed down,
Now scornfully surrounded with thorns,
Thine only crown

Paul Gerhardt had een moeilijk leven tijdens de 30-jarige oorlog en later een leven vol gebrokenheid. Hij verloor zijn vrouw en vier kinderen.. Voor meer klik hier.

Het originele arrangement van deze hymne is geschreven door niemand minder dan Johann Sebastian Bach. Zonder twijfel één van de grootste componisten.
Bach was een toegewijd christen. Een bekende uitspraak van hem is: "De belangrijkste reden voor het maken van muziek is om onze geest te vernieuwen en boven alles God te eren."

In Nederland heeft dit lied de naam: "O Hoofd vol Bloed en Wonden".

 Ze liepen naar Hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van de Joden!’, en ze sloegen Hem in het gezicht.
Johannes 19:3

Ik heb hun Uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U mij liefhad in hen zal zijn en
Ik in hen.
Johannes 17:25,26

Zijn liefde en genade is eeuwig ...


           ―|-| .

11 april 2014

"Jesus Paid it All"Jesus Paid it All - 1865

Woorden: Elvina M. Hall, 1820 - 1889
Muziek: John Thomas Grape, 1835 - 1915

".. niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met Zijn eigen bloed.
Zo heeft Hij een eeuwige verlossing verworven."
Hebreeën 9:12

"Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw"
Jesaja 1:18


Deze hymne werd op een zondagmorgen in 1865 geschreven door een burgervrouw met de naam Elvina Hall. Op moment van schrijven zat zij in de koorruimte van de Street Methodist Church of Baltimore, Maryland zogenaamd te luisteren naar de preek van haar pastor, George Schrick. Maar ze was er met haar gedachten niet bij. Althans, niet bij de preek. Herkenbaar ;-) In plaats van te luisteren naar de preek begon ze een gedicht te schrijven in het schutblad van haar liedboek.


Na de dienst liep ze met enig schuldgevoel maar ook enthousiasme naar de predikant toe om te vertellen wat ze geschreven had. En nagelaten had ..
Dat ging ongeveer zo:

 Mevr. Hall: "Dominee, ik vond uw preek erg fijn vanmorgen, maar ehmm, nou, eigenlijk heb ik helemaal niet geluisterd. Weet u, tijdens de prediking dacht ik eraan hoe wij Gods vergeving en liefde wèrkelijk kunnen begrijpen. En deze woorden kwamen in mij op. Heeft u tijd om ze even te lezen?"
 Pastor Schrick: "Natuurlijk, Elvina. En je hoeft je echt niet schuldig te voelen voor wat je tijdens de preek gedaan hebt hoor. Het is goed mogelijk dat Gods Geest door jou heen werkte terwijl ik aan het preken was.."
 Mevr. Hall: Dus u bent niet boos dat ik dit gedicht schreef in plaats dat ik naar de preek luisterde?"
 Pastor Schrick: "Welnee Elvina! Wat jij gedaan hebt kan alleen als Gods Woord wortel schiet in ons leven. Het doet me denken aan iets anders. Een paar dagen geleden gaf onze organist, John Grape, mij een kopie van een melodie die hij recent had geschreven. Als ik mij goed herinner had hij het de titel gegeven: All to Christ I Owe. En weet je Elvina? Ik denk dat dit de perfecte melodie is voor jouw gedicht. Wacht, ik heb de kopie in mijn Bijbel! Lees jij nog eens je eerste zin dan kijk ik of het bij John's melodie past. 
 Mevr. Hall:
I hear the Savior say,
'Thy strength indeed is small;
Child of weakness, watch and pray,
Find in Me thine all in all.'

 Pastor SchrickOh, dat is prachtig Elvina. Het enige dat we nog nodig hebben is een goed refrein.
 Mevr. Hall:
Jesus paid it all,
All to Him I owe;
Sin had left a crimson stain,
He washed it white as snow.


John Grape was een kolenhandelaar en organist van deze kerk in Maryland. Daarnaast deed hij ook veel zondagsschoolwerk. 
Doet ons opnieuw herinneren aan het feit dat God werkt doorheen 'gewone' mensen.
Een gewone vrouw in het koor van de kerk. Maar God gebruikt haar krabbeltjes in haar liedboek, lang na haar dood ..

Als je wenst dat God je gebruiken wil, denk dan niet te groot ....
"Nothing you have not given away, will ever really be yours."
C.S. Lewis,

Mere Christianity (Onversneden Christendom)


          |-| /-\ |\| S

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...